Frias Toribio, de advocaat uit Madrid, een andere naam maar hetzelfde liedje.

Captura de pantalla 2016-08-09 a la(s) 14.25.07

Een nieuwe beller op de lijst op de lijst van verdachte bedrijven, en onder de naam van Frias Toribio.

Dit kantoor zegt dat zij advocaten zijn in Madrid. Volgens Frias Toribio heeft zijn advocatenkantoor  een jarenlange ervaring op het gebied van timeshare en de daarmede verbonden activiteiten.

Zij hebben daarvoor inzicht in de databasis van de geregistreerde timeshare eigenaars. Deze database is bij niemand bekend, maar klink uiteraard geloofwaardig als je zomaar ineens wordt gebeld en je afvraagt waar ze je gegevens hebben gevonden.

De taak van Frias Toribio is bedrogen timeshare eigenaars  te helpen en de aan hen de door bedriegers afgenomen gelden terug te vorderen. Dit gebeurt op de volgende wijze :

Zij stellen een dossier samen op basis van de door de geïnteresseerden voorgelegde informatie; vervolgens bestuderen zij het dossier en beslissen dan of er een mogelijkheid ter terugvordering van gelden  bestaat; indien ja, wordt het dossier bij het toegestane gerecht ingediend.

Heel toevallig heeft iedereen altijd een mogelijkheid om geld te vorderen. En het gaat nog snel ook, binnen enkele weken is alles al via de rechter beslist en wonder boven wonder krijgt de consument een zeer hoog bedrag uitgekeerd.

Het toegewezen bedrag staat vanaf dan op een fiduciaire bankrekening van het gerecht op de naam van de begunstigde geboekt en kan dus niet verrekend worden. De honoraria van Frias Toribio zijn in deze gerechtskosten inbegrepen daar wij rechtstreeks door het gerecht uitbetaald worden. Maar er zijn wel andere gerechts en administratie kosten verbonden aan de zaak en die moeten apart betaald worden.

Het “addertje” onder het gras zit hier best wel verscholen, maar omdat het bovenstaande niet de eerste keer is dat wij dit horen, weten we wat er gaat gebeuren.

De consument krijgt inderdaad de “bevestiging” dat het gerecht een positieve uitspraak heeft gedaan. En soms komt daar ook nog eens een “kopie” van de bankrekening bij waar het geld aan het wachten is tot de consument de gerechts- en administratiekosten voldoet.

Zodra de consument deze onkosten betaald via een bank overschrijving komen er ineens allerlei belasting aanslagen boven water, onkosten voor registratie nummers. Noem maar op, maar er komt geen eind aan de betalingen.

Onderzoek heeft uitgewezen dat er geen advocaten kantoor bestaat onder de naam Frias Toribio, en is er ook geen advocaat geregistreerd in Spanje met deze naam.

Het adres in Madrid in Calle del Carmen 28013 Madrid, España is ook niet na te trekken en hij belt via een mobiel nummer (0034) 603 383 971

Email: info@friastoribio.com

De website zelf www.friastoribio.com is ook pas sinds kort geregistreerd.

Vreemde bij dit soort webs van “Spaanse” advocaten is dat alle informatie op de web niet in het Spaans is vertaald…je zou toch verwachten dat daar een begin mee was gemaakt en dan een andere taal.

Al met al is dit zogenaamde advocaten kantoor beslist niet te vertrouwen en raden wij ten sterkste af om maar enige bedragen over te maken naar deze mensen.

Er zijn geen advocaten die Frias Toribio heten en er zijn ook geen rechtszaken via zijn kantoor.

Mocht u al zijn gebeld door Frias Toribio vanaf zijn mobiel 0034603383971 laat het ons dan weten!

U kunt ons e-mailen naar customercare@mindtimeshare.com of plaats een commentaar op het blog. 

English version: http://wp.me/p1kmoi-1Oh

Posted in Costa del Sol, Dutch, Legal Services, Mediation services, Warnings | Tagged , , , , , , , , , , | 1 Comment

Frias Toribio, a lawyer from Madrid a different name but same dubious pitch

 

Captura de pantalla 2016-08-09 a la(s) 14.25.07A new caller on the list. On the list of dubious companies that is, and under the name of Frias Toribio.

This gentleman says he has a lawyer’s office in Madrid. According to Frias Toribio has his law firm has years of experience in the field of timeshare and related activities.

They have therefor insight into the database of “registered timeshare owners”. This database is not known to anyone, but obviously it sounds credible when you are cold called and you wonder where he or she found your information.

The task of Frias Toribio is to help timeshare owners who have been defrauded by impostors and help these consumers / victims to recover funds. This is done in the following manner:

They shall compile a file on the basis of the information submitted by the interested parties; then they consider the case and decide if there is a possibility to recover funds; if so, the file is submitted to the authorized court.

Coincidentally everyone always has a chance to recover money. And it goes surprisingly quick as well as within a few weeks everything has been processed by the courts and miraculously the consumers will be paid a substantial amount of money.

The amount allocated is from then on in a fiduciary bank account of the court in the name of the beneficiary and cannot be touched. The fees for Frias Toribio are paid directly by the court. But there are other court and administration fees that need to be settled first and cannot be deducted from the awarded amount.

The “catch” in these set-ups is not always easy to discover but because the above is not the first time we hear this, we know what will happen.

Consumers indeed get the “confirmation” that the court has made a positive statement. And sometimes there is also another “copy” of the bank account where the money is waiting until the consumers satisfies the invoice for the court and administration fees.

Once consumers pay these costs via a bank transfer all of a sudden all kinds of tax bills surface, expenses for registration numbers. You name it; there is no end to the payment requests.

Research has shown that there are no lawyer’s offices under the name Frias Toribio, and no lawyer is registered in Spain with this name.

The address in Madrid Calle del Carmen, 28013 Madrid, España is untraceable and he is calling from a mobile number (0034) 603 383 971

Email: info@friastoribio.com

The website itself www.friastoribio.com was only registered recently.

All in all this supposed law firm is certainly not to be trusted and we strongly advise not to disclose any payments to these people.

There are no lawyers who called Frias Toribio and there are no lawsuits done by this office.

If you already received a call from Frias Toribio from his mobile 0034603383971 let us know!

You can email us at customercare@mindtimeshare.com or post a comment on the blog.

Dutch version http://wp.me/p1kmoi-1Oe

Posted in Costa del Sol, Legal Services, Mediation services, Warnings | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

#Timeshare Cold Caller list for July 2016

Captura de pantalla 2016-07-01 a la(s) 14.15.36

Dear Readers,

Summer is here, and we have just finished the complete list of cold callers for the month of July 2016.

This month we counted 72 active cold calling companies and from the 72 company names there are 22 new companies on the list.

We have noticed that not all companies are targeting UK Timeshare owners, and there are different ones who specifically target certain nationalities such as Dutch speakers or French speakers.

But one thing they all have in common is the dubious cold call with no explanation on where the consumers’ private details were obtained and very often a dubious offer for a resale or a meeting to discuss a claim against the resort.

Please find the complete list of the 72 cold callers for July 2016 on the following link:

Mindtimeshare Cold Caller List July 2016

The names of the new 22 companies are:

 • Alexey Massaron Solicitor
 • Alpha Solutions Group
 • Anderson Read Consultancy
 • Banco de España (fake)
 • Carlos Monver
 • Chrome 2000
 • Enterprise
 • Frias Toribio
 • Garlic & Lynch Solicitors
 • Goldberg Financial Solutions
 • Litigar Abogados
 • Manuel Amas Conde
 • Marshall Hastings
 • Newmoore Claims
 • Orange Travel Tours
 • RCB & Partners
 • Sheridan Legal Services
 • Solution for Timeshare
 • Tenco Management
 • Timeshare Council.co.uk
 • Travel Options Group
 • Woolf & Associates

If you received a cold call with an offer related to your Timeshare or Holiday Membership please do let us know.

Although the name of the company is already on our books / lists, we still like to update the record of the latest activity of such company.

And if it is a new name, then we would appreciate as much information possible to be able to warn others through our blog articles on www.mindtimeshare.me

Have a great summer!

Customer Care

Posted in Bogus Holiday Clubs, Bogus resale companies, Canary Islands, Costa del Sol, Flybuy Operator, Legal Services, Mediation services, Warnings | Tagged , , , , , , , , , | 5 Comments

ITRA sued by timeshare owners and ordered to refund payments in full

Captura de pantalla 2016-07-29 a la(s) 09.13.11

Great news has reached us this week!

ITRA (International Timeshare Refund Action) was taken to court by a retired couple this June and having considered the evidence, the judge ruled that the contract signed by the consumers was invalid. ITRA was ordered to refund the couple’s payments and to pay their costs.

The story of this couple is more than known by many consumers who attended the meeting from ITRA and realized afterwards that signing up wasn’t that good idea.

In the case of the Walkers, statements made during the meeting with ITRA about the timeshare being in perpetuity and consumers being “stuck” for ever and beyond with their membership turned out to be completely untrue and on top of this ITRA did not even dispose of the timeshare membership.

We are very pleased with the outcome of this claim and the ruling from the judge.

You can read more about this case on the following link:

http://rdo.org/industry-updates/itra-sued-timeshare-owners-ordered-refund-payments-full/

The news has also been published on the “thisismoney” website: http://bit.ly/2aBzA6n

Posted in Bogus Holiday Clubs, Bogus resale companies, Club Class Group of Companies, Companies closed down, Costa del Sol, Legal Services, Mediation services, Warnings | Tagged , , , , , , , , , | 2 Comments

Have you received cold calls from Chrome 2000 with a resale offer for your timeshare?

Captura de pantalla 2016-07-26 a la(s) 09.33.10

This alert goes out for a company called Chrome 2000 which is a timeshare resale company, based in Marrakech and with a very familiar pitch.

Chrome 2000 contacts consumers mainly in France and Belgium and offers to buy their timeshare. In order to sell the timeshare, the owner must go to Marrakech and attend a meeting with an alleged buyer.

They explain to the consumers that there is already an agreed sale price and the price is surprisingly high for the sole purpose of convincing the consumer of the good deal.

Their address is 6 Boulevard Abdelkrim El Khattabi, 40 000 Marrakech (Maroc)

email: contact@chrome2000.com and telephone number 00212 644 739 589

The website is http://www.chrome2000.com

The Chrome 2000 officer explains that there is no down payment. But when the consumer receives the confirmation email, it contains a “confidential Code”.

When you access the Web with this code, there is a PROTOCOL RIGHT TRANSFER AGREEMENT OCCUPATION-

Here they say clearly: A deposit of € 499 must be paid before any movement corresponding to the creation of the record, verification of your property, legal fees and translation as well as making appointments for the day of the transaction and the opportunity to stay for free up to 7 nights in a 4 * hotel in Marrakech.

This does not sound like “no payment”!

Please note that companies that cold call you, obviously got your contact information and membership details through an illegal source and when they offer a guaranteed resale requesting you to travel to another country and pay upfront fees … they are not trustworthy!

Have you been contacted by Chrome 2000 with the number 00212 644 739 589? Please, let us know.

FRANCES: http://wp.me/p1kmoi-1NS

Posted in Bogus resale companies, Warnings | Tagged , , , , , | Leave a comment

Avez-vous reçu des appels par la société Chrome 2000 faisant une offre pour vendre votre multipropriété?

Captura de pantalla 2016-07-26 a la(s) 09.33.10

Cette alerte aux consommateurs sort pour les entreprises de revente Chrome 2000, basée à Marrakech et avec un pitch (argument commercial) très semblable lorsque elles contactent les clients avec des appels à froid.

Chrome 2000 contacte principalement les consommateurs de France et Belgique et leur offre de racheter leurs multipropriétés. Afin de vendre la multipropriété le propriétaire doit se rendre à Marrakech et assister à une réunion avec un prétendu acheteur.

Ils expliquent aux consommateurs qu’il existe déjà un prix de vente convenu et que le prix est étonnamment élevé dans le seul but de convaincre le consommateur de la bonne affaire qui est offert.

Leur Adresse: 6 Boulevard Abdelkrim El Khattabi, 40 000 Marrakech (Maroc)  email: contact@chrome2000.com et numéro de téléphone 00212 644 739 589

Site web http://www.chrome2000.com

L’agent de Chrome 2000 explique, il n’y a pas de paiement initial. Mais lorsque le consommateur reçoit l’email de confirmation, il est un ” Code confidentiel».

Lorsque l’accès au Web avec ce code, il y a une PROTOCOLE DE CONVENTION DE CESSION DE DROIT D’OCCUPATION-

Ici, ils disent clairement: Une caution de 499 € doit être versée avant tout déplacement correspondant à la constitution du dossier, la vérification de votre bien, les frais juridiques et de traduction ainsi que la prise de rendez vous pour le jour de la transaction et la possibilité de séjourner gratuitement jusqu’à 7 nuits dans un hôtel 4* à Marrakech.

Cela ne ressemble pas à “aucun paiement”!

Veuillez noter que les entreprises qui vous appellent à froid, ils ont évidemment obtenu vos coordonnées et les détails d’adhésion par le biais d’une source illégale et s’elles vous offrent une garantie de revente demandant de se rendre à un autre pays et payer des frais initiaux … elles ne sont pas dignes de confiance!

Avez-vous été contacté par Chrome 2000 par le numéro +00212 644 739 589? S’il vous plaît, faites-nous savoir.

ENGLISH: http://wp.me/p1kmoi-1NV

 

 

Posted in Bogus resale companies, French, Warnings | Tagged , , , , , | 4 Comments

The Fake Notary Scam.

Captura de pantalla 2016-07-20 a la(s) 10.59.42

From all the types of scams, generated most of the times through a dubious (cold) call, the one that seems to be very active over the past years is the one of the so called fake notary.

Not always is the consumer called directly by this notary. Most of the times the consumer speaks to a different company first, which can be a bogus resale, fake lawyer or even a fake claims company, who then passes the call or the supposed processing of the case to the notary.

Fake notaries have been passing the scene, and this blog in all kinds of shapes and forms.

For a resume of all articles published where a fake notary was mentioned please have a look at the following link: https://mindtimeshare.me/?s=notary

The latest being the one supposedly based in “Corfu”, who has dealt with the resale of the timeshare and has money waiting in an “escrow” account to be paid out to the client.

Consumers have to be aware that notary offices in Europe or worldwide are not all the same, and what you may be expecting from a UK notary won’t be the case for example in Spain.

Captura de pantalla 2016-07-20 a la(s) 11.01.02

It is not a common procedure for a notary to contact consumers and tell them they have large sums of money waiting for them, and “just pay the fees and we send you thousands of pounds…”

If you are contacted by somebody claiming to be acting on behalf of a notary, than make sure you do your homework and proper research.

Notaries worldwide are registered professionals, and they should provide you with all the proper company details and registration numbers, address and other contact details.

Notaries do NOT pay money to people they only have spoken to over the phone and have not provided any official document to proof their identity.

 • Notaries do not cold call
 • Notaries do not handle timeshare resale’s.
 • Notaries do not process timeshare relinquishments.
 • Notaries do not take money through Money Gram, Western Union or bank accounts in the name of an individual.

Payments for the services of a notary should always be accompanied by a proper invoice with all the corresponding details (as mentioned above), VAT number, or TAX ID of the corresponding country.

If somebody claiming to be speaking on behalf of a notary has approached you, then do let us know and please do not provide him or her with any personal or private details, and certainly do NOT make any payment to this person or company.

Captura de pantalla 2016-07-20 a la(s) 10.59.07

 

 

Posted in Legal Services, Mediation services, Tips & Advice, Warnings | Tagged , , , , , , , | Leave a comment